DISCLAIMER

ALGEMEEN

De disclaimer heeft betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Zonatlas NL B.V en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Zonatlas NL B.V. (hierna weer gegeven als Zonatlas) behoren tenzij expliciet naar andere voorwaarden wordt verwezen.

RECHT OP BEZWAAR

Bent u de eigenaar en wilt u bezwaar maken tegen het tonen van de geschiktheid van het dak van uw gebouw in Zonatlas? Geef uw bezwaar schriftelijk aan ons door, onder vermelding van het gebouw ID nummer (dit ziet u rechtsonder in het schermpje bij het aanklikken van uw gebouw). Wij zullen de weergave van de geschiktheid dan verwijderen uit Zonatlas.

BESCHIKBAARHEID ZONATLAS

Voor de berekening van zoninstraling is o.a. gebruik gemaakt van Actueel Hoogtebestand Nederland 3 of hoger. Dit is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland is van elke vierkante meter bekend wat de hoogte is.

RECHT VAN GEBRUIK

Zonatlas is specifiek ontwikkeld voor individuele consumenten. Commercieel gebruik van Zonatlas gegevens is ten strengste verboden. Indien u vragen heeft over commercieel gebruik van Zonatlas data kunt u contact opnemen met Zonatlas via info@zonatlas.nl.

Alles wat op de websites van Zonatlas staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden door bezoekers en deelnemers. Bezoekers en deelnemers van de websites van Zonatlas mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zonatlas niets van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Zonatlas, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Zonatlas staat.

ACHTERGRONDINFORMATIE

De werking van Zonatlas is afhankelijk van o.m. OpenStreetMap project (c) (OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA), waarop onze bewerkingen zijn geprojecteerd. Aan Zonatlas kunnen geen rechten worden ontleend.

Zonatlas is geschikt voor alle moderne browsers vanaf Internet Explorer 6 en is te bekijken op alle mobiele producten.

AANSPRAKELIJKHEID

Zonatlas doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Zonatlas niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Zonatlas is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website en/of de diensten die geboden worden.

De gebruiker van de website vrijwaart Zonatlas uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid en vrijwaart Zonatlas ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.

GEEN GARANTIES

Zonatlas probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Zonatlas heeft daarin slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Zonatlas kan dan ook geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zonatlas NL B.V. is gevestigd.

Zonatlas NL B.V.
Am Kai 22 
44263 Dortmund
Duitsland
www.zonatlas.nl
 
Alle afbeeldingen zijn eigendom van Zonatlas NL B.V.