Over Zonatlas

Zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven. Zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Met dit bestand is van de hele gemeente in combinatie met kadaster gegevens een 3D model gemaakt. Een gebruiker hoeft hierdoor zelf geen gegevens meer in te vullen zoals bijvoorbeeld de hellingshoek van het dak, de ligging van het gebouw ten opzichte van de zon of de aanwezigheid van objecten die schaduw veroorzaken. Zonatlas analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak. Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak, zonnepanelen het meest geschikt zijn. Inwoners rekenen met de meest actuele gegevens doordat de variabelen waarmee de terugverdientijd wordt berekend scherp in de gaten wordt houden. Zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien. Met Zonatlas zorgen gemeenten er voor dat alle inwoners over onafhankelijke en zeer nauwkeurige informatie beschikken over de zonnestroompotentie van hun dak.

 

Een schoon milieu

Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit verstoort de energiebalans van de aarde en leidt tot verandering van het klimaat. De gevolgen van klimaatverandering door het versterkte broeikaseffect kunnen zeer ingrijpend zijn. Het is van groot belang om de uitstoot van broeikasgassen snel terug te dringen. Met het besparen van energie door de isolatie van gebouwen kunnen we het snelst meters maken in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd dienen we de overstap te maken naar een duurzame energievoorziening. Door zelf zonne-energie op te wekken helpt u het klimaat te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij.

Flexibel gebruik van de data

Zonatlas is voor meerdere doelen inzetbaar. Niet alleen als instrument voor het stimuleren van zonne-energieopwekking op daken in een gemeente, zonatlas biedt ook mogelijkheden om na te gaan welk aandeel het opwekken van zonne-energie kan hebben in het behalen van klimaatdoelstellingen van een gemeente.

Maak kennis met het Zonatlas team

Het team van Zonatlas bestaat uit Magdalena Schwerhoff, Roel Aarten, Malte Fichtner en Bas van der Peet. Gezamenlijk managen zij Zonatlas. Het management team wordt ondersteund door een team van technisch specialisten die veel ervaring hebben met Zonatlas.

Magdalena is sinds de start in 2012 betrokken bij Zonatlas, haar focus lag en ligt op afstemming met de gemeenten om zonatlas zo optimaal mogelijk in te zetten.

Roel Aarten heeft een sterke achtergrond in projectontwikkeling en het op zetten van startups. Roel zal zich voornamelijk richten op de financiële aspecten van de verduurzaming en de vertaling daarvan naar zonatlas.

Malte Fichtner kan gezien worden als het inhoudelijk brein van Zonatlas, hij is sinds 2013 betrokken bij Zonatlas. Nieuwe ontwikkelingen, op basis van feedback van gebruikers en gemeenten worden door Malte ontworpen. Samen met het technische team draagt hij zorg voor de realisatie van de nieuwe ontwerpen. Malte heeft een achtergrond in ruimtelijke ontwikkeling en kan zich daarmee goed inleven in de vragen die gemeenten hebben op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling.

Bas van der Peet heeft een sterkte achtergrond in informatievraagstukken, tegenwoordig vaak geduid als Big Data. De focus van Bas ligt op het onder de aandacht brengen van Zonatlas in Nederland bij gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen.

Nieuwsberichten

  • De oprichting van Zonatlas NL B.V. per 15 december 2015 is het resultaat van de samenwerking tussen EnShared en KENA BM UG. Samen hebben zij de Zonatlas activiteiten overgenomen van de oorspronkelijke initiatiefnemer, tetraeder.solar GmbH. Zonatlas heeft als doel haar basis als onafhankelijk platform te versterken en daarmee nog beter uitgerust te zijn om de lokale energie transitie te ondersteunen. Zonatlas wil daarmee het gat tussen technologische oplossingen en de praktische vragen van vele Nederlanders overbruggen. Lees hier meer over deze nieuwe ontwikkelingen.

Comments are closed.