Over de zonatlas

De gemeente Arnhem maakt samen met haar inwoners en ondernemers meters op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en de ontwikkeling en stimulering van innovaties en werkgelegenheid in de energie- en milieutechnologie. Arnhem zet in op een duurzame leefomgeving, klimaat en economie.

Energie made in [Arnhem]

In het programma Energie made in [Arnhem] verbinden we de pijlers people, planet en profit. Dat kan en wil de gemeente niet alleen. De gemeente mobiliseert de ‘energie’ in de stad door coalities te smeden en te profiteren van elkaars sterke punten. Op 24 juni 2011 hebben ruim tachtig organisaties, bedrijven en instellingen het convenant Energie made in [Arnhem] getekend. Kijk voor meer informatie op http://www.arnhem.nl/energie. Eén van de pijlers uit het convenant is het stimuleren van het opwekken van zonne-energie. Dit is mogelijk gemaakt met de zonatlas.

Wat is een zonatlas?

De zonatlas toont voor elk dakvlak en elk gebouw binnen een afgebakend gebied de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. De atlas kan worden gemaakt voor stadsdelen, kleine of grote gemeenten, steden of hele districten. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven.

Een schoon milieu

Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit verstoort de energiebalans van de aarde en leidt tot verandering van het klimaat. De waargenomen stijging van de temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is waarschijnlijk voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van broeikasgassen.

Van de broeikasgassen draagt koolstofdioxide voor meer dan 60% bij aan de menselijke beïnvloeding van het klimaat. Koolstofdioxide komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas en bij ontbossing. Sinds het begin van de industriële revolutie (circa 1750) is de concentratie van koolstofdoxide in de atmosfeer met zo'n 38% gestegen. Meer dan de helft van deze toename vond plaats na 1970.

Met het besparen van energie door het isolatie van gebouwen kunnen we het snelst meters maken in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd dienen we de overstap te maken naar een duurzame energievoorziening. Door zelf zonne-energie op te wekken helpt u het klimaat te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij.

Collectief inkopen stimuleren

De initiatiefnemers (gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Klimaatverbond Nederland en Tetraeder) willen met behulp van de zonatlas collectief inkopen van zonnepanelen stimuleren. Door de collectieve inkoop van zonnepanelen dalen de prijzen en schakelen steeds meer mensen over naar stroom van hun eigen dak. Overal gaan gemeentelijke en burgerinitiatieven van start om gezamenlijk zonne-energie te produceren en bundelen verenigingen de krachten van consumenten. De zonatlas maakt dit voor Arnhem nog eenvoudiger. Arnhem is de eerste Nederlandse gemeente waar de vertaalslag van het Duitse model is gemaakt.

Uw gemeente ook een zonatlas?

Klimaatverbond rolt deze tool ook in andere gemeenten in Nederland uit om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. In Duitsland nam de aanschaf van zonne-panelen in gemeenten waarvoor de zonatlas beschikbaar is met 19% toe.

Meer weten? Neem contact op met Het Klimaatverbond.

Flexibel gebruik van de data

De zonatlas is voor meerdere doelen inzetbaar. Niet alleen als instrument voor het stimuleren van zonne-energieopwekking op daken in een gemeente, de zonatlas biedt ook mogelijkheden om na te gaan welk aandeel het opwekken van zonne-energie kan hebben in het behalen van klimaatdoelstellingen van een gemeente. Daarnaast kan de zonatlas ook inzicht verschaffen in de prognose voor elektriciteitsnetplanning.

Comments are closed.