VRAAG EN ANTWOORD

 

1. WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEPALING VAN DE GESCHIKTHEID VAN EEN DAK?

2. WORDT DE SCHADUWWERKING VAN SCHOORSTENEN, UITBOUWEN EN BOMEN MEEGENOMEN IN DE BEPALING VAN DE GESCHIKTHEID VAN EEN DAK?

3. ER ONTBREEKT EEN GEBOUW IN DE SOLAR MAP. HOE KAN DAT?

4. WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR EEN INSTALLATIE MET ZONNEPANELEN?

5. WAT IS DE TERUGVERDIENTIJD BIJ EEN INVESTERING IN ZONNEPANELEN?

6. HOE WEET IK OF EEN DAK CONSTRUCTIEF GESCHIKT IS?

7. WAAROM WORDT ER ALLEEN INFORMATIE GEGEVEN OVER GEBOUWEN EN NIET OVER BIJVOORBEELD BRAAK LIGGENDE TERREINEN?

8. WAAR KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN OVER DE SOLAR MAP OF HET VERDERE VERLOOP VAN HET ONDERZOEK?

 

Beschrijving: Interne link1. WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEPALING VAN DE GESCHIKTHEID VAN EEN DAK?

De Solar Map maakt onderscheid in zeer geschikte (groen gekleurd), geschikte daken (geel gekleurd) en minder geschikte daken (rood gekleurd) voor het opwekken van zonne-energie.

Groen dak: zeer geschikt dakoppervlak. Een zeer geschikt dakoppervlak is minimaal 11 m² (goed voor 1,25 kWp) en heeft een sterke jaarlijkse zoninstraling (minimaal 85% van de hoogste instraling voor de regio).

Geel dak: geschikt dakoppervlak. Een geschikt dakoppervlak is minimaal 11m² (goed voor 1,25 kWp) en heeft een goede jaarlijkse zoninstraling (minimaal 70% van de hoogste instraling voor de regio).

Rood dak: gebouwen waarop -volgens de geautomatische berekening op basis van de beschikbare data- minder dan 11m² (goed voor 1,25 kWp) geïnstalleerd kan worden of waar de zoninstraling heel laag is, worden gezien als minder geschikt (minder dan 70% van de hoogste instraling voor de regio). Het kan ook zijn dat er niet voldoende (nauwkeurige) data beschikbaar is voor het dak waardoor we geen betrouwbare bepaling van de geschiktheid hebben kunnen maken. Houd er rekening mee dat de berekening gemaakt is op basis van algemene veronderstellingen. Maatwerkadvies van een specialist kan uitkomst bieden: in sommige gevallen kan het toch nuttig zijn om op door de Solar Map als minder geschikt gelabelde dakvlakken, zonnepanelen te installeren.  

Voor platte daken wordt aangenomen dat de zonnepanelen op een onderstel worden geplaatst waardoor ze schuin staan om de optimale instraling te verkrijgen. Hierdoor kan het zijn dat op een plat dak ongeveer tot twee maal zoveel ruimte nodig is voor de installatie van zonnepanelen, dan op een hellend dak.

Beschrijving: Interne link2. WORDT DE SCHADUWWERKING VAN SCHOORSTENEN, UITBOUWEN EN BOMEN MEEGENOMEN IN DE BEPALING VAN DE GESCHIKTHEID VAN EEN DAK?

Ja, door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet.  De zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogteinformatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie. 

 Beschrijving: Interne link3. ER ONTBREEKT EEN GEBOUW IN DE SOLAR MAP. HOE KAN DAT?

In de Solar Map zijn de gebouwen berekend die bekend waren in de AHN2 hoogte data van 2007 en in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeente van begin 2013. Mogelijk is het gebouw niet aanwezig geweest in die administratie. Voor gebouwen die wel in de BAG zijn opgenomen maar waarvan geen hoogte data bekend is zijn waar mogelijk aannames gedaan op basis van omliggende gebouwen. In de Solar Map zijn deze gebouwen in grijs gemarkeerd. 

Beschrijving: Interne link4. WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR EEN INSTALLATIE MET ZONNEPANELEN?

Als indicatie voor de kosten van een eerste aanleg kan gerekend worden met ca 1.200 – 2.000 € per kWp. Om hier zekerheid over te krijgen zal dat echter altijd per locatie nauwkeurig beoordeeld moeten worden. Zaken als het type zonnepanelen, de netaansluiting, constructieve maatregelen en marktpijs ontwikkelingen van componenten kunnen tot aanzienlijke variaties in de uiteindelijke kostprijs leiden.

Beschrijving: Interne link5. WAT IS DE TERUGVERDIENTIJD BIJ EEN INVESTERING IN ZONNEPANELEN?

Door de grote variatie in mogelijke investering en energieprijzen per locatie is daar geen algemene uitspraak over te doen. 

Beschrijving: Interne link6. HOE WEET IK OF EEN DAK CONSTRUCTIEF GESCHIKT IS?

Op basis van de Solar Map is daar geen uitsluitsel over te geven. Dit zal per locatie door een specialist beoordeeld moeten worden.

Beschrijving: Interne link7. WAAROM WORDT ER ALLEEN INFORMATIE GEGEVEN OVER GEBOUWEN EN NIET OVER BIJVOORBEELD BRAAK LIGGENDE TERREINEN?

Deze Solar Map is vooralsnog alleen bedoelt om bedrijven te helpen bij het beoordelen van de mogelijkheden op hun gebouwen. De resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden op andere locaties zoals braak liggende terreinen worden op een nader te bepalen tijdstip gepubliceerd.  

Beschrijving: Interne link8. WAAR KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN OVER DE SOLAR MAP OF HET VERDERE VERLOOP VAN HET ONDERZOEK?

Via deze website houden wij u op de hoogte van het verdere verloop van het onderzoek in de Zeeuwse havens. Indien u specifieke vragen heeft kunt u per email (info@solarports.nl) uw vraag stellen aan het projectteam. WIj streven ernaar u binnen 5-10 werkdagen een antwoord te geven.

Comments are closed.